Ngoài vật tư chính để cấu tạo nên hệ khung mái, Mái Nhà Đẹp còn cung cấp các phụ kiện bổ trợ có chất lượng cao đảm bảo cho việc thi công chất lượng và an toàn.